W poradniku "Kolektory słoneczne, pompy ciepła - na tak" zamieszczono 68 rysunków i 13 tabel

Warianty i schematy stosowania instalacji solarnych.

 
  Dwa kolektory słoneczne zamontowane w połaci dachowej budynku mieszkalnego w Dłutowie  
 
   

Spis rysunków

Rys. 1. Klasyfikacja, stopień odnawialności i bezpieczeństwo ekologiczne źródeł energii.
Rys. 2. Zainstalowana moc termicznych systemów słonecznych w Niemczech w latach 1990 - 2000.
Rys. 3. Bilans mocy promieniowania słonecznego (wys. Słońca 60°, niebo bezchmurne i czyste, powierzchnia prostopadła do kierunku promieniowania).
Rys. 4. Roczne promieniowanie całkowite w Polsce.
Rys. 5. Promieniowanie całkowite a rozproszone docierające do powierzchni poziomej. Wartości średnie miesięczne z okresu 1976 - 1985 dla regionu warszawskiego.
Rys. 6. Sumy dzienne promieniowania całkowitego na powierzchnię podłoża dla Warszawy. Wartości średnie arytmetyczne z lat 1961 - 1995.
Rys. 7. Szacunkowy stopień pokrycia zapotrzebowania na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej energią słoneczną przy wykorzystaniu prawidłowo dobranej i wykonanej instalacji solarnej.
Rys. 8. Koszt uzyskania ciepła z różnych nośników.
Rys. 9.
Czas potrzebny do podgrzania wody o 40 K w zależności od mocy cieplnej baterii kolektorów i pojemności zbiornika cwu.
Rys. 10.
Solarna instalacja grzewcza.
Rys. 11.
Przekrój płaskiego cieczowego kolektora słonecznego.
Rys. 12.
Zasada działania kolektora słonecznego.
Rys. 13. Solarny zbiornik cwu z dwiema wężownicami.
Rys. 14.
Wymiennik płytowy - lutowany.
Rys. 15.
Wymiennik płytowy - skręcany.
Rys. 16.
Wymiennik typu JAD.
Rys. 17.
Wymiennik basenowy.
Rys. 18.
Układy sterujące obiegami solarnymi.
Rys. 19.
Zespół pompowy (przyłączeniowo-zabezpieczajacy) - schemat.
Rys. 20.
Maksymalne dopuszczalne odchylenie kolektorów od kierunku południowego.
Rys. 21.
Wpływ nachylenia do poziomu powierzchni płaskiej ustawionej w kierunku południowym na wielkość odbieranego całkowitego promieniowania słonecznego w poszczególnych miesiącach. Przykładowe dane ze stacji aktynometrycznej w Sulejowie.
RYs. 22.
Warianty montażu kolektorów słonecznych.
Rys. 23.
Schemat nr 1. System solarny do ogrzewania cwu ze zbiornikiem wyposażonym w 1 wężownicę spiralną i grzałkę elektryczną.
Rys. 24.
Schemat nr 2. System solarny do ogrzewania cwu ze zbiornikiem wyposażonym w 2 wężownice spiralne i grzałkę elektryczną, współpracujący z kotłem c.o.
Rys. 25. Schemat nr 3. Współpraca instalacji solarnej z istniejącym zbiornikiem cwu poprzez zewnętrzny wymiennik płytowy.
Rys. 26. Schemat nr 4. Współpraca instalacji solarnej z istniejącym zasobnikiem cwu o niewielkiej pojemności. Zbiornik solarny jest przedzbiornikiem dla istniejącego zbiornika cwu zasilanego kotłem c.o.
Rys. 27.
Schemat nr 5. Współpraca instalacji solarnej z istniejącym zasobnikiem cwu o znacznej pojemności z wykorzystaniem układu mieszającego. Zbiornik solarny jest przedzbiornikiem dla właściwego zasobnika pojemnościowego cwu zasilanego kotłem c.o.
Rys. 28. Schemat nr 6. System solarny do ogrzewania wody basenowej. Kolektory słoneczne ogrzewają wodę basenową wykorzystując do tego celu przepływowy wymiennik basenowy.
Rys. 29.
Schemat nr 7. Solarna instalacja grzewcza do ogrzewania cwu i wody basenowej współpracująca z kotłem c.o.
Rys. 30. Schemat nr 8. System solarny z pompą ciepła (typ powietrze/woda) z wbudowanym zbiornikiem cwu.
Rys. 31. Schemat nr 9. Solarna instalacja grzewcza do cwu i wspomagania c.o. wykorzystująca dwa zbiorniki (cwu i c.o.) współpracujące z kotłem centralnego ogrzewania.
Rys. 32. Schemat nr 10. Solarna instalacja grzewcza do cwu i wspomagania c.o. wykorzystująca zbiornik kombinowany (c.o./cwu) współpracujący z kotłem c.o.
Rys. 33. Schemat nr 11. Biwalentny, niskotemperaturowy system grzewczy dla budynku jednorodzinnego, wykorzystujący kolektory słoneczne, kominek z płaszczem wodnym i kocioł c.o. do ogrzewania wody użytkowej oraz zasilania centralnego ogrzewania niskotemperaturowego.
Rys. 34. Schemat nr 12. Biwalentny, niskotemperaturowy system grzewczy dla budynku jednorodzinnego, wykorzystujący kolektory słoneczne, kominek z płaszczem wodnym i pompę ciepła do ogrzewania wody użytkowej oraz zasilania centralnego ogrzewania ściennego.
Rys. 35. Sposób rozchodzenia się ciepła zależnie od systemu ogrzewania.
Rys. 36. Układ rur w formie wężownicy (meander) - ogrzewanie podłogowe.
Rys. 37. Układ rur w formie spirali (ślimak) - ogrzewanie podłogowe.
Rys. 38. Wykres Königa. Zależność pomiędzy temperaturą otoczenia i odczuwalnym komfortem cieplnym.
Rys. 39. Ciepłowód, register ciepłowodowy i sposób montażu registra na ścianie budynku.
Rys. 40. Zasada funkcjonowania pompy ciepła.
Rys. 41. Obieg termodynamiczny w sprężarkowej pompie ciepła.
Rys. 42. Schemat obiegów w pompie ciepła typu powietrze/woda (P/W).
Rys. 43. Pompa ciepła powietrze/woda (P/W) typu split (z zewnętrznym parownikiem).
Rys. 44. Szacunkowa temperatura źródeł ciepła.
Rys. 45. Pompa ciepła woda/woda (W/W) współpracująca z dwiema studniami wodnymi.
Rys. 46. Schemat obiegów w pompie ciepła typu woda/woda (W/W).
Rys. 47. Schemat obiegów w pompie ciepła typu solanka/woda (S/W).
Rys. 48. Zmiany temperatury gruntu w ciągu roku.
Rys. 49. Kolektor gruntowy płaski - 3 sekcje.
Rys. 50. Pompa ciepła solanka/woda (S/W) współpracująca z kolektorem gruntowym płaskim.
Rys. 51. Kolektor gruntowy spiralny - 3 sekcje.
Rys. 52. Pompa ciepła solanka/woda (S/W) współpracująca z kolektorem gruntowym spiralnym.
Rys. 53. Kolektor gruntowy pionowy - 2 sondy głębinowe.
Rys. 54. Pompa ciepła solanka/woda (S/W) współpracująca z kolektorem gruntowym pionowym.
Rys. 55. Kolektor gruntowy poziomy, wykonany z rur miedzianych, dla pompy ciepła typu bezpośrednie parowanie/woda (BP/W).
Rys. 56. Schemat obiegów w pompie ciepła typu bezpośrednie parowanie/woda (BP/W).
Rys. 57. Pompa ciepła do cwu i wymuszonej wentylacji pomieszczeń.
Rys. 58. Schemat pracy zestawu PE Solar 1K/150.1WG/R1.12 z grzejnikiem konwektorowym włączonym w obieg solarny - Serednie Małe.
Rys. 59. Schemat współpracy instalacji solarnej z gazowym pojemnościowym ogrzewaczem wody poprzez płytowy wymiennik ciepła - Wołomin.
Rys. 60. Schemat pracy zestawu solarnego PE Solar 3K/300.2WG/R1.18 zasilanego prądem elektrycznym z generatora wiatrowego i ogniw fotowoltaicznych, zainstalowanego w "Stadninie Koni Huculskich" w Serednim Małym.
Rys. 61. Schemat współpracy zestawu solarnego z miejską siecią ciepłowniczą poprzez wymiennik typu JAD w ODiDK w Łowiczu.
Rys. 62. Schemat instalacji solarnej ogrzewającej cwu w Szpitalu Rejonowym w Grójcu.
Rys. 63. Schemat pracy instalacji solarnej do cwu w Jednostce Ratownictwa Gaśniczego PSP w Chojnowie.
Rys. 64. Schemat pracy systemu grzewczego w budynku mieszkalnym w Obornikach Śląskich.
Rys. 65. Schemat systemu grzewczego zainstalowanego w budynku mieszkalnym w Górze Kalwarii.
Rys. 66. Schemat systemu centralnego ogrzewania w budynku biurowo-handlowym w Milanówku.
Rys. 67. Schemat systemu grzewczego centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Niepoględziu.
Rys. 68.

Schemat systemu grzewczego do c.o. i cwu w budynku mieszkalnym w Warszawie.


Spis tabel
Tabela 1. Roczny potencjał techniczny odnawialnych źródeł energii w Polsce.
Tabela 2. Sumy roczne promieniowania całkowitego na powierzchnię podłoża w wybranych stacjach aktynometrycznych w Polsce. Wartości minimalne, średnie arytmetyczne i maksymalne z lat 1961 - 1995.
Tabela 3. Całkowite usłonecznienie (liczba godzin z widoczną tarczą słoneczną) dla wybranych miejscowości.
Tabela 4. Sumy dzienne promieniowania całkowitego na powierzchnię podłoża w wybranych stacjach aktynometrycznych w Polsce. Wartości średnie arytmetyczne z lat 1961 - 1995.
Tabela 5. Koszt uzyskania ciepła z różnych nośników.
Tabela 6. Szacunkowe jednorazowe zużycie cwu w typowych punktach poboru.
Tabela 7. Szacunkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę o temperaturze 60°C w obiektach użyteczności publicznej i prysznicach przybasenowych.
Tabela 8. Optymalne kąty nachylenia do poziomu, kolektorów eksponowanych w kierunku południowym, w poszczególnych miesiącach.
Tabela 9.
Szacunkowe wskaźniki zapotrzebowania na ciepło: powierzchniowy [W/m2] i kubaturowy [W/m3], w zależnościod poziomu ocieplenia budynku.
Tabela 10.
Zależność pomiędzy temperaturą powietrza w pomieszczeniach a zapotrzebowaniem na moc cieplną i zużyciem ciepła.
Tabela 11.
Skład i parametry fizykochemiczne wody dla pompy ciepła typu W/W.
Tabela 12.
Zdolność przekazywania ciepła przez grunt, w zależności od jego spoistości i wilgotności.
Tabela 13. Szacunkowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę w gospodarstwie domowym i zalecany naddatek mocy grzewczej niezbędnej do jej przygotowania.

Powrót do Strony Głównej